News

ZAPYTANIE OFERTOWE "Usługi doradcze w zakresie dostosowania produkcji odzieży narciarskiej do wymagań krajów alpejskich"

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

  JMP SPORTS WEAR Spółka Cywilna, Piróg Jan, Piróg Krystian, Piróg Magdalena
  ul. Marii Pajerskiej 8
  34-400 Nowy Targ
  tel.: 603 796 566
  email: krystian@jmpsport.pl
  NIP: 7361414979
 2. Kody CPV:
  CPV 79000000-4 (Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania)
  CPV 79930000-2 (Specjalne usługi projektowe)
  CPV 18100000-0 (Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki)

 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

  Usługi doradcze w zakresie dostosowania produkcji odzieży narciarskiej do wymagań krajów alpejskich

  1. Dostosowanie produkcji ocieplanych spodni narciarskich do wymagań docelowych rynków zagranicznych (kraje alpejskie: Austria, Francja, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria, Węgry oraz Włochy) zgodnie z poniższymi wytycznymi:
   • Przygotowanie modeli i konstrukcji w pełnym przekroju rozmiarowym od XXS-4XL (9 rozmiarów), a następnie przeszycie wszystkich modeli w każdym rozmiarze jako wzór ostateczny gotowy do późniejszej produkcji
   • Ukształtowanie cech materialnych spodni narciarskich
   • Dostosowanie właściwości odzieży narciarskiej do warunków panujących w krajach alpejskich (odporność na światło, odporność na ścieranie, itd.)
   • Dobór określonych materiałów
   • Dobór kolorystyki (minimum 2 grupy kolorystyczne w tkaninie zewnętrznej)

  2. Dostosowanie produkcji kurtek narciarskich do wymagań docelowych rynków zagranicznych (kraje alpejskie: Austria, Francja, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria, Węgry oraz Włochy) zgodnie z poniższymi wytycznymi:
   • Przygotowanie modeli i konstrukcji w pełnym przekroju rozmiarowym od XXS-4XL (9 rozmiarów), a następnie przeszycie wszystkich modeli w każdym rozmiarze jako wzór ostateczny gotowy do późniejszej produkcji
   • Ukształtowanie cech materialnych kurtek narciarskich
   • Dostosowanie właściwości odzieży narciarskiej do warunków panujących w krajach alpejskich (odporność na światło, odporność na ścieranie, itd.)
   • Dobór określonych materiałów
   • Dobór kolorystyki (minimum 2 grupy kolorystyczne w tkaninie zewnętrznej)

 4. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

  Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS) lub innych dokumentów w przypadku podmiotów zagranicznych.

 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
  4. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty.
  5. Termin ważności oferty do dnia 30.10.2019
  6. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
  7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
  8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
  9. Oferty należy składać w PLN lub w walucie obcej z podaną ceną całkowitą netto i brutto. Do przeliczenia wartości oferty na PLN złożonej w walucie obcej zastosowany zostanie kurs średni NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
  10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 6. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

  Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 7. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  1. Ostateczny termin realizacji zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru:
   - Dostosowanie produkcji spodni narciarskich: 30.11.2019
   - Dostosowanie produkcji kurtek narciarskich: 30.11.2019

  2. Termin płatności: do ustalenia.

   KRYTERIA OCENY OFERTY:

   · W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
   · Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
   · Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

   RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.

   Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

   Lp. Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny

   1 Cena Punktacja od 0 do 100 pkt

   Waga 100 % Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

   Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

   K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100

   C min - Cena najniższej oferty

   C bof - Cena badanej oferty

   W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

   Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

 8. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  do 11.10.2019, liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c):

  a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
  adres: ul. Marii Pajerskiej 8, 34-400 Nowy Targ

  b. Poczta elektroniczna:
  adres e-mail: krystian@jmpsport.pl

  c. Osobiście:
  adres: ul. Marii Pajerskiej 8, 34-400 Nowy Targ

 9. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
  1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

  2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

  3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

  4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

 10. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

  3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

 11. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 12. UPUBLICZNIENIE

  Zapytanie upubliczniono na stronie internetowej firmy https://jmpsport.com.pl/, a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców. 

  Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (RPMP.03.03.02-12-0715/18) Tytuł projektu: „Dalszy rozwój eksportu Przedsiębiorstwa JMP SPORTS WEAR” w ramach w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.


Nazwa pliku
Using this serwis without changing browser settlements means consent for using cookies files